Kríž, štandarda a symbolika vlajok

Kríž skautov Európy

Znakom FSE je červený maltézsky kríž so zlatožltou skautskou ľaliou. Kríž nám pripomína Krista, ktorý je pre nás cesta, pravda a život (Jn 14, 6). Osem ramien kríža pripomína osem blahoslavenstiev z reči na vrchu (Mt 5, 3-12).

FSE logo

Ľaliu zvolil B-P ako znak všetkých skautov celého sveta. Na starých mapách sa ňou značil sever. Ľalia je teda strelkou kompasu: ukazuje nám smer, ktorý nesmieme stratiť. V heraldike je ľalia symbolom čistoty. Čistota je jedna z troch skautských čností.

Štandarda

Je významným symbolom Federácie skautov Európy a hodnôt, ktoré vyznáva. Na rovnakú štandardu skladajú sľuby všetky vodkyne a skauti z celej Európy, štandarda nemôže chýbať na Rade cti, putovaniach, púťach…

Svojim vzhľadom pripomína zástavy, ktoré viali na čele kresťanských vojsk na krížových výpravách. Je to jediná štandarda, ktorá sa používa vo Federácii skautov Európy.

Štandarda sa slávnostne odovzdáva počas ceremónie uznania zboru alebo okresu. Štandardu zboru používa len Oddiel. Ohnisko a klan má svoju vlastnú štandardu. Lienky a vĺčatá štandardu nepoužívajú.

Štandarda nepatrí zboru alebo ohnisku/klanu, je mu iba zverená a zostáva majetkom Federácie skautov Európy.

Symbolika vlajok

vlajky

Vlajka FSE

Pozadie vlajky tvorí horizontálny pás bielej a čiernej farby, ktoré predstavujú dobro a zlo, čiže kontrast medzi nebom a zemou. Na tomto pozadí je umiestnený červený osemramenný kríž, v ktorého strede sa nachádza skautská ľalia ukazujúca správny smer. Osem ramien kríža symbolizuje osem blahoslavenstiev, podľa ktorých by sa mal vedieť orientovať každý kresťan. Tie nám pomáhajú rozlišovať medzi dobrom a zlom.

Ľalia je symbolom čistoty, rýdzosti a 3 sľubov.

Rýdzosťou sa pomenúva odhodlanie postaviť sa proti prúdu a bojovať za správnu vec.

Šiesty zákon vodkyne/skauta a rovnako aj šieste a deviate Božie prikázanie vraví o čistote, ktorú by si mala každá vodkyňa/skaut zachovávať.

3 sľuby:

  • slúžiť Bohu, cirkvi, vlasti a Európe
  • pomáhať blížnemu za každých okolností (služba)
  • zachovávať zákony vodkyne/skauta

Posledným symbolom na štandarde je „sever“, ktorý ukazuje správnu cestu, cestu dobra (ľalia).

Vlajke FSE prislúcha vždy čestné miesto uprostred medzi ostatnými vlajkami a žiadna vlajka nemá viať vyššie ako práve táto vlajka. Pretože vlajka FSE symbolizuje službu Bohu – základ každého ľudského spoločenstva a najvyššieho cieľa skautingu.

Slovenská vlajka

Slovenská vlajka sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov – bieleho, modrého a červeného. Sú rovnakej šírky usporiadaných pod sebou. Na prednej polovici listu štátnej vlajky je umiestnený štátny znak. Štátny znak na štátnej vlajke je rovnako vzdialený od horného, predného a spodného okraja štátnej vlajky a jeho výška sa rovná polovici výšky štátnej vlajky. Na styku štítu s inou ako bielou farbou je biely lem, široký jednu stotinu dĺžky štátnej vlajky. V štátnom znaku na štátnej vlajke sa nepoužíva žiadna obrysová linka. Pomer strán štátnej vlajky je 2:3.

Bielo-modro-červené stvárnenie slovenských a slovanských symbolov má pôvod v revolučnom roku 1848, od ktorého táto kombinácia sa začala vnímať ako všeslovanská.

Štátny znak Slovenskej republiky tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž, vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia. Driek a ramená kríža sú na koncoch rozšírené a vhĺbené, vrchy sú oblé.

Čo sa týka symboliky vlajky, je nasledujúca. Strieborný dvojkríž (patriarchálny kríž) symbolizuje vierozvestcov Cyrila a Metoda. Tento symbol priniesli vierozvestcovia z Byzantskej ríše, kde dvojkríž symbolizoval vzkriesenie Ježiša Krista. Ako náboženský a politický symbol sa rozšíril v 10. storočí. Trojvršie sa obvykle vysvetľuje ako tri pohoria- Matra, Tatra, Fatra. Červený štít bol farbou mnohých heraldických znakov koncom 12. a začiatkom 13. storočia. Niektorí autori vysvetľujú toto pozadie, ako krv našich otcov počas útlaku.

Európska vlajka

Nesymbolizuje iba jednotlivé krajiny Európy, ale predovšetkým naše spoločné korene. Túto vlajku prijala 8. decembra 1955 (slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie) Rada Európy ako svoj symbol, potom sa stala symbolom európskej integrácie vôbec. Dvanásť hviezd na modrom nebi tvorí kruh, symbol jednoty a bratstva.

Pre troch kresťanských politikov, ktorí túto vlajku Rade Európy navrhli, však predovšetkým pripomínajú dvanásť hviezd z venca Panny Márie opísané v Apokalypse (Zjv 12,1) a symbolizuje zasvätenie Európy Panne Márii. Skôr ako svoj návrh predstavili, modlili sa spoločne v štrasburskej katedrále. Boli to Konrad Adenauer, Alcido de Gasperi a Robert Schumann.

Na stožiaroch sa európska vlajka umiestňuje vpravo na koniec rady vlajok, stáva sa ich zhrnutím, symbolom jednoty a bratstva.

Symboliku vlajok je občas vhodné skautom pripomenúť, aby sa zo vztyčovania vlajok nevytratil jeho zmysel.