List Sv. otca Jána Pavla II. vodkyniam a skautom Európy

  1. Pri príležitosti Eurojamu Medzinárodnej únie vodkýň a skautov Európy, ktoré sa uskutočňuje v Poľsku Vám s radosťou zasielam srdečný pozdrav, drahé vodkyne a skauti Európy, mysliac na Vás v modlitbe. Téma súčasného Eurojamu – Duc in altum! opäť odkazuje na slová Ježiša Petrovi: „Zatiahni na hlbinu!“ (Lk 5,4) Pozýva Vás k prehĺbeniu duchovnej cesty, ktorá bola ponúknutá kresťanom z celého sveta v rámci ukončenia Veľkého jubilea v roku 2000 a mládeži v Toronte v predošlom roku.
    list
  2. Drahí mladí! Veľkodušne odpovedajte na výzvu Krista, ktorý Vás pozýva, aby ste sa prehĺbili a stali sa Jeho svedkami. Nájdite dôveru, ktorú do Vás vkladá, aby ste spolu s Nim objavili budúcnosť. Splnenie tejto misie, ktorú nám zveruje Cirkev, si vyžaduje predovšetkým to, aby ste rozvíjali pravý život v modlitbe, prijímali sviatosti, predovšetkým Eucharistiu a Sv. spoveď. Ako zdôrazňujem vo svojej nedávno zverejnenej encyklike ECCLESIA DE EUCHARISTIA „Každé úsilie o svätosť, každá aktivita zameraná na uskutočňovanie poslania Cirkvi, každé napĺňanie pastoračných plánov musí čerpať potrebnú silu z eucharistického tajomstva“ (č.60) Dôležité je, aby Sv. omša bola centrom a zároveň štítom tohto, tak aj každého iného stretnutia a najmä Dňa Pána. Skúsenosť skautingu ako pravá cesta duchovného vzrastu má veľkú hodnotu, umožňuje integrálnu výchovu jedinca. Pomáha prekonať pokušenie ľahostajnosti a egoizmu, a tak sa otvoriť blížnemu i spoločenstvu. Môže efektívne napomôcť vykonávať požiadavky kresťanského povolania, aby bolo „soľou zeme a svetlom sveta“ (Mt 5, 13-16). Povzbudzujem Vás, aby ste boli verní bohatej tradícií Vašej únie, zaangažovaní vo formovaní postojov dialógu, zmyslu pre spravodlivosť, lojálnosti, bratstva vo vzájomných vzťahoch. Takýto štýl života môže byť prínosom pre budovanie väčšieho a autentickejšieho bratstva medzi európskymi národmi, a cenným prínosom pre život spoločností, v ktorých žijete.
  3. Drahé vodkyne a skauti Európy! Ste cenným darom, nielen pre Cirkev, ale aj pre novú Európu, ktorej formovanie vidíte na vlastné oči a ste povolaní, „aby ste sa takto v zápale mladosti zúčastnili pri budovaní Európy národov, aby bola uznaná dôstojnosť človeka ako dieťaťa milovaného Bohom, a aby sa budovalo spoločenstvo založené na solidarite a bratskej láske“ (Audiencia vodkýň a skautov Európy zhromaždených v bazilike sv. Petra vo Vatikáne, v: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVII/2 [l 994/2], s. 104)
  4. V mariánskom sanktuáriu v Jasnej Góre, ktoré je mi obzvlášť blízke, obnovíte pred Matkou Božou Čenstochovskou svoje krstné sľuby, vašu prísahu byť skautmi a Vašu vôľu byť ozajstnými apoštolmi Pána. Vypovedzte znova sľuby Panny Márie pri zvestovaní, ktoré ste zložili pred 20 rokmi v katedrále Notre Dame v Paríži pri príležitosti Vášho prvého európskeho stretnutia. Odvtedy fiat, ktorým Mária odpovedala na Božiu vôľu, sa stal hlavným elementom duchovna vodkýň a skautov Európy, najmä v modlitbe Anjel Pána a vo svätom ruženci. Dúfam, že tento čas Máriinej modlitby, v tomto roku zasvätenom Božej Matke ružencovej, by mohol naďalej vypĺňať Vaše dni oživujúc vo Vašich srdciach hodnotu zázraku Vykúpenia, dokonaného pre nás Kristom. Keď sa vrátite do Vašich domovov, Vašich rodín a Vašich spoločenstiev obohatení skúsenosťami z týchto dní, nechajte, aby vo vašich srdciach doznievali slová Ježiša: „Ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.“(Mt 28,20). Posilnení Jeho láskou, usilujte sa plniť Vašu úlohu s novým entuziazmom; podľa toho skauting bude pre Vás „prostriedkom zasvätenia v Cirkvi“, a bude Vás posilňovať a podporovať „hlbším putom medzi skutočným životom a Vašu vierou“ (Štatút, čl. 1,2,7). To je prianie, ktoré Vám vyjadrujem prostredníctvom modlitby.

Vaše Európske stretnutie, vedúcich Medzinárodnej únie vodkýň a skautov Európy, ako aj každého a každú z Vás, zahŕňam do príhovoru Božej Matke Čenstochovskej a zo srdca Vám všetkým udeľujem apoštolské požehnanie.

Ján Pavol II.,
z Castel Gandolfo, 2.septembra 2003