Náboženské direktívy

Náboženské direktívy

 1. Skauting bol svojím zakladateľom vytvorený ako výchovný systém tak, aby bol čo najúplnejší: nevyhnutne musí zahŕňať náboženskú výchovu. „Skaut je veriaci a ja neuznávam tie druhy skautingu, ktoré by neboli založené na náboženstve“ (Baden Powell)
  Je jasné, že potreby organizácie nemôžu existovať na úkor výchovy členov. Na druhej strane, musíme vytvárať štruktúry dovoľujúce úplný náboženský vývin všetkých mladých ľudí: Skauting je výchovný systém, ktorý musí slúžiť duchovnému životu, a nie naopak.
 2. Federácia Európskeho Skautingu (ďalej len F.S.E – Fédération du Scoutisme Européen) vyznáva kresťanstvo. Zakladá svoje činy a rozhodnutia na zákonoch tejto viery. Jednota v Európe bola uskutočnená vďaka kresťanstvu. Kresťanstvo tvorilo hybný článok európskej civilizácie, s rozdielmi v spôsoboch prejavu, ale vzájomne závislých od svojho ducha, sociálnych vlastností, inštitúcií a dedičstva kultúrnych hodnôt.
  Členovia F.S.E si myslia, že Európa zažije obnovenie kresťanskej civilizácie vďaka mužom, ktorí budú vedieť, že ich nadprirodzený pôvod presahuje dočasné usporiadanie, ktorí budú plniť požiadavky Evanjelia vo svojom každodennom živote. F.S.E si želá prispieť k jednote Európy, otvorenej všetkým krajinám sveta, úsilím o zrod nového spoločenstva ľudí v Kristovi.
 3. F.S.E považuje povolanie každého kresťana za posvätné. Skaut alebo vedúci musí dodržiavať svoj sľub, princípy a zákony v súlade s požiadavkami Reči na Vrchu – pravej cesty pre kresťanský život.
  V tomto zmysle, F.S.E je povolaná, aby bola vždy spôsobom zadosťučinenia v cirkvi, spôsobom uprednostňovania a podporovania bližšej jednoty svojich členov medzi ich konkrétnymi životmi a vierou.
  V tejto oblasti F.S.E vyvíja v každej kategórii špecifickú pedagogiku, najmä vďaka svojim časopisom, školiacim táborom pre formáciu vedúcich, národným a federálnym akciám. F.S.E si uvedomuje, že rozdielna výchova dievčat a chlapcov v oddelených družinách predstavuje dôležitú časť jej pedagogiky.
  Paralelnosť a vzájomné obohacovanie oboch sekcií, mužskej a ženskej, vedie ku kompletnému vývinu schopností a tendencií daných obom pohlaviam Božou prozreteľnosťou. Ako znie v zákone skauta – skaut je priateľom všetkých ľudí a bratom/sestrou každého skautom/vodkyniam (nezáležiac na krajine sociálnej triede alebo náboženstve). Preto F.S.E patrí do veľkej skautskej rodiny a pracuje s ňou na vytvorení spravodlivejšej a bratskejšej spoločnosti, podľa základu Badena Powella a v kontexte s jeho originálnym výchovným projektom.
 4. Kresťan patrí do Kristovej viditeľnej Cirkvi; zúčastňuje sa na jej liturgickom a posvätnom živote a dostáva od cirkvi jeho účinky. Na druhej strane, na federálnej úrovni, F.S.E nemusí byť totálne prepojená len s Cirkvou, ale každý člen F.S.E. musí byť buď jej časťou, alebo sa má na toto začlenenie pripravovať. F.S.E prijíma mladých ľudí a združenia, ktoré patria do nasledujúcich cirkví: Katolícka cirkev, Pravoslávna cirkev, alebo jedna z Protestantských cirkví zrodených z Reformácie, vyznávajúca Kristovo božstvo a uznávajúca Apoštolské vyznanie viery, ako definíciu tejto viery. Každý F.S.E skaut alebo vodkyňa musí mať jasné miesto v jednej z týchto cirkví. Nikto nemôže zložiť skautský sľub bez toho, aby bol pokrstený. Avšak je možnosť zložiť sľub počas katechumenátnej prípravy.
 5. Každá cirkev má veľmi presný spôsob vzdelávania. Nechápeme to tak, že náboženstvo by malo byť vyučované oddelene; musí ožiariť svojím svetlom všetky vedomosti a všetky vyvíjané aktivity. V koncepcii skautingu verného Baden Powellovej predstave, oddelenie duchovného a technického života nie je prípustné. Náboženský vývin mladých ľudí vyžaduje, aby ich vedúci patril do rovnakej cirkvi ako oni, vyznával rovnakú doktrínu a zúčastňoval sa na rovnakom liturgickom a posvätnom živote. Preto F.S.E považuje za normálnu situáciu, keď národné komunity európskych vodkýň a skautov tvoria homogénne spovedné asociácie, ktoré sú duchovne oživované a vedené svojimi cirkvami, ako na lokálnej úrovni, tak aj na národnej. V každom prípade, vedúci musia uprednostňovať rozhodnutia duchovných asistentov smerom k mladým ľuďom, za ktorých sú zodpovední. Pre duchovných asistentov je dôležité prehlbovať svoje znalosti v oblasti skautskej metodiky, aby mohli brať do úvahy zvláštnosti skautov a vodkýň v pastoračnej činnosti bez toho, aby ich museli zastupovať vedúci. Mládež, obzvlášť mladí vedúci, by nemali byť považovaní za objekt pastoračnej starostlivosti cirkví; musia byť povzbudzovaní, aby sa stali tým, čo v skutočnosti sú – teda aktívnymi subjektmi zúčastňujúcimi sa na evanjelizácii a sociálnom obnovení sveta, ktorý ich obklopuje.
 6. Keď v krajine existuje viac kresťanských vyznaní, a je viac oddielov skautov alebo vodkýň patriacich do viacerých kresťanských cirkví v rovnakej asociácii, každá družina prijíma členov rovnakej cirkvi. Výnimočne môže mladý kresťan patriť do družiny iného vyznania v akom bol pokrstený v prípade, že v jeho/jej blízkosti sa nenachádza družina jeho/jej vyznania. V tomto prípade vedúci opatrne oboznámia rodičov tohto skauta/vodkyne s vyznaním tejto družiny; tiež sa uistia, že rodičia súhlasia s jeho/jej zadelením do kolektívu. Čo najskôr, vytvorí národná asociácia cirkevný animačný tím, pre každú cirkev s vedúcimi a cirkevnými asistentmi, z dôvodu potreby kompatibility s výukou viery a hlavnými líniami jednotlivých cirkví. Národná asociácia opatrne zariadi, aby bola každá cirkev riadne zastupovaná v lokálnom/národnom vedení.
 7. Vo veku výchovy, čo je detstvo a adolescencia, nemôžeme pravidelne, bez nejakej potreby miešať mládež rôzneho vierovyznania bez rizika, že sa dá na cestu relativizmu alebo skepticizmu. V rámci zjednocovania nesmú vzniknúť nevhodné zmiešania; v tomto veku je nenahraditeľné, že každý má zostať plne verný svojej cirkvi a tým dá dôkaz, že je verný svojej viere z dobrých dôvodov. Európsky skauting ponúka roverom a strážkyniam, ktorí vstupujú do dospelého života, možnosť zdieľania sa na stretnutiach, benefit, o ktorý by nemali prísť. Na úrovni vedúcich, takýto dialóg nielenže prináša ovocie, ale je aj nevyhnutné: pred rozmanitými materializmami, ktoré vládnu okolo nás, či už marxistického pôvodu alebo iného, pred vyvíjajúcimi sa sektami a náboženskými odlišnosťami, je povinnosťou aktívne pracovať na budovaní ľudskej siete, ktorá bude svedčiť o univerzálnosti Cirkvi Ježiša Krista vo svete.
 8. V každom prípade – aj počas táborov a stretnutí zahŕňajúcich F.S.E oddiely alebo družiny patriace pod rôzne cirkvi – všetky zariadenia musia mať pridelených duchovných asistentov, aby boli k dispozícii mládeži priamo v tábore, aby sa zúčastňovali na ceremóniách, pri stole, vigíliách, táborákoch a stretnutiach každého druhu. Vedúci tábora si musí uvedomovať, že ich hlavná úloha je umožniť duchovný život tých, za ktorých sú zodpovední a uistiť sa, aby sa zúčastňovali na bohoslužbách podľa zákonov ich náboženstiev. Urobia všetky potrebné rozhodnutia, aby zaistili slúženie nedeľňajšej Svätej Omše pre katolíkov (aj v každý deň, ak to bude možné) a slúženie Svätej liturgie pre Pravoslávnych a Kult pre Reformovaných veriacich. Bohoslužby ako aj Kult nebudú slávené spolu. Doktrínové úvahy týkajúce sa ekumenických otázok musia byť robené podľa noriem spomenutých cirkví.
 9. Keď sa národná F.S.E. organizácia otvorí ostatným cirkvám, nemieni tým stratiť výchovný charakter vlastného vierovyznania. Práve naopak, ostatné kresťanské vierovyznania musia byť schopné zaistiť integrálne duchovnú formáciu ich členov s rovnakými právami a garanciami ako národná organizácia.Garantované sú im nasledujúce práva:
  • vznik duchového animátorského tímu, ktorý patrí do rady vedúcich v rôznych kategóriách, podľa pravidiel národnej asociácie;
  • sloboda každého vyznania, pokiaľ ide o formáciu vedúcich a mládeže;
  • vytvorenie nášiviek pre náboženské skúšky povinne začlenené do technických programov skautskej formácie pre každú kategóriu
  • zorganizovanie školiacich táborov, rešpektujúc obvyklé pedagogické garancie, alebo ak tieto garancie nemôžu byť zabezpečené, môžu sa zúčastniť ako personál školiaceho tábora;
  • zhromažďovanie mladých ľudí, vedúcich a duchovných asistentov pre bežné udalosti ako stretnutie vedúcich, púte, duchovné obnovy atď.
  • vydávanie duchovných alebo doktrínovo-formačných časopisov a časopisov s duchovným hľadiskom pre duchovných asistentov, vedúcich a mládež.

Text Náboženských direktív „Fédération du Scoutisme Européen“, upravený neanonymne uznanými a ašpirujúcimi asociáciami „Union Internationale des Guides et Scoutes d´Europe“ počas federálnej rady v Hohenstein, Nemecko v novembri 15. a 16. 1997. Preložený do slovenčiny. Oficiálny text je vo francúžštine.