Roveri (17 a viac rokov)

Motto: ”Slúžiť!”

Ceremónia prijatia služby

Význam ceremónie

Prijatie "Rovera v službe" predstavuje významný zlom v živote rovera: či už ako vĺča, skaut alebo rover, až doteraz bol mladý člen skautského hnutia vedený a vychovávaný vedúcimi. Teraz však preberá plnú zodpovednosť za svoju osobnú formáciu.
Zásadným prvkom tejto formácie je služba! "Rover v službe" sa dáva svojmu generálnemu komisárovi k dispozícii aspoň na 3 roky služby v skautskom hnutí, alebo sa na túto dobu zaangažuje v inom cirkevnom alebo charitatívnym diele.
Prijatie služby "Rovera v službe" teda vyžaduje určitú zrelosť, schopnosť byť náročný na seba samého, byť vytrvalý a mať ducha služby. Prijatím medzi "Roverov v službe" vedúci Klanu uznáva, že rover je schopný viesť a vychovávať mladších.
Plnením svojej služby, účasťou na akciách klanu a pravidelnými stretnutiami s "krstným otcom" rovera a duchovným vodcom sa "Rover v službe" pripravuje na vydanie na cestu.

Príprava

Príprava na prijatie služby "Rover v službe" má dva rozmery: spoločný (účasť na živote klanu) a osobný - rozhovory s Vedúcim klanu, "krstným otcom" a spovedníkom.
Vyvrcholením tejto prípravy je skúška cesty: niekoľkodňové osamotené putovanie, pri ktorom rover premýšľa o svojom živote a o svojej ďalšej ceste a musí si poradiť s úlohami, ktoré mu pripravil vedúci Klanu.
Po skúške Cesty (angl. Long route) si rover po porade s vedúcim Klanu vyberá svoju službu. Berie pritom do úvahy ako svoje záujmy, schopnosti, tak aj potreby zboru.

Ceremónia

Ceremónia sa spravidla koná počas národnej roverskej púte. Po dohode s vedúcim klanu sa môže konať aj pri inej vhodnej príležitosti, v prítomnosti celého klanu.
Vedúci klanu: N (meno), prešiel si svojou skúškou Cesty. Budúcnosť však bude ešte náročnejšie. Budeš potrebovať viac vytrvalosti a rozvážnosti pri práci a viac trpezlivosti v ťažkostiach. Si pripravený sa vydať na ešte dlhšiu cestu, na ktorej sa budeš musieť v celku zaangažovať?
Kandidát: Áno, som.
Vedúci klanu: Skaut je priateľom všetkých ľudí a bratom každého skauta. To od teba bude vyžadovať nasadenie pre druhých. Na tejto križovatke skautského chodníka sa môžeš rozhodnúť medzi službou svojím mladším bratom v skautskom hnutí a inou službou v Cirkvi alebo spoločnosti. Aká je tvoja voľba?
Kandidát: Rozhodol som sa slúžiť ako ...(povie službu).
Vedúci klanu: V službe, ktorú si vybral, budeš musieť dávať to najlepšie zo seba samého. Musíš byť "živým stĺpom", ktorý sa v ťažkých chvíľach dokáže prekonať a zhromaždiť okolo seba slabší. Môžeme ti dôverovať, že budeš robiť česť Federácii európskeho skautingu a vedúcim, ktorí ťa pripravovali?
Kandidát: Áno, môžete sa na mňa spoľahnúť.
Vedúci klanu: Prijímam tvoje slovo a uznávam ťa za Skauta v službe. Prijmi túto nášivku, ktorá ti bude pripomínať tvoje poslanie, od ktorého ťa nič nesmie odviesť.

úryvok z Ceremoniálu Federácie európskeho skautingu

Roveri sú muži vo veku 17 a viac rokov, ktorých hlavným poslaním je slúžiť.

Rover slúži svojmu blížnemu, vlasti, Cirkvi. Je teda vzorným bratom všetkých ľudí, vzorným občanom a vzorným kresťanom. Služba druhým ľuďom pomáha rozvíjať jeho charakter, schopnosti a učí ho byť zodpovedným. Rover sa prostredníctvom služby učí zodpovednosti vo svojich povinnostiach, štúdiu alebo zamestnaní, ako budúci rodič, ako občan a vedúca osobnosť. Ako brat všetkých ľudí rozvíja svoje individuálne schopnosti v spoločenstve roverov-v klane, kde sa pre svoju službu formuje v troch stupňoch, najprv ako rover ašpirant, potom ako rover vo formácii, a napokon ako rover v službe.

Svoju individuálnu formáciu ukončí rover odchodom z klanu, keď sa stáva roverom RS. V priebehu pôsobenia v klane sleduje rover cestu, ktorou sa v tejto etape života uberá, rozvíja svoje schopnosti a charakter pre službu, ktorú sa dobrovoľne rozhodol vykonávať.

Základnými atribútmi roveringu sú teda Cesta, Spoločenstvo a Služba. Aby rover svoju individuálnu formáciu úspešne zavŕšil, sleduje na svojej ceste 5 základných cieľov: zdravie, zručnosť, osobnosť, zmysel pre službu, zmysel pre Boha.