Strážkyne (17 a viac rokov)

Motto: ”Slúžiť!”

Vstup do Ohniska

Význam ceremónie

Cieľom ceremónie je lepšie prežiť prestup ku strážkyniam. Zdôrazňuje zmenu v živote strážkyne, ktorá vstupuje do Ohniska, ale súčasne aj spojitosť s tým, čo prežila v Oddieli. Zároveň ukazuje mladším vodkyniam, čo ich čaká až odrastú. Pri ceremónii vstupu do Ohniska strážkyňa dostáva tmavočervenú šatku a nášivku jednoduchej strážkyne.

Príprava

V priebehu posledného roka v Oddieli, by mala vedúca Oddielu rozprávať s vodkyňou, čakajúcou na vstup do Ohniska o ďalšej etape jej života a motivovať ju, aby sa chcela stať strážkyňou. Vodkyňa by sa pred vstupom do Ohniska mala porozprávať aj s vedúcou Ohniska, do ktorého bude vstupovať.

Ceremónia

Ceremónia prestupu sa zvyčajne koná pri slávnostnom zahájení skautského roka. Najprv prestupujú vodkyne ku strážkyniam, potom nasleduje vymenovanie nových radkýň, nakoniec prestupujú lienky k vodkyniam. Nižšie popísaná ceremónia nie je úplne striktná. Je dobré ju obohatiť prvkami expresie (pantomíma, či pesnička, ktorá vyjadruje spoločné zážitky družiny, ktorú vodkyňa opúšťa). Strážkyne si tiež môžu pripraviť originálny spôsob prijatia novej členky.
Ceremónia sa koná počas nástupu Oddielu. Prestupujúca vodkyňa predstúpi pred vedúcu Oddielu. Predstúpi sama, bez toho, aby ju vedúca Oddielu vyzvala, aby tak dala najavo, že je to jej vlastné rozhodnutie.

Ak bola odchádzajúca vodkyňa radkyňou, odovzdá vedúcej družinovú vlajku. Hneď po skončení ceremónie prestupu je menovaná nová radkyňa.
Vedúca Ohniska: N (meno vodkyne), nadišiel čas, aby si vstúpila do Ohniska strážkyň.
Vedúca Oddielu: N (meno vodkyne), v Oddieli si sa naučila, čo znamená „byť pripravená“. Dnes chceš ísť ešte ďalej, chceš prijať oheň za svoj symbol, cestu za spôsob života a službu za svoje heslo. Chceš žiť v Ohnisku, ktoré ti pomôže stať sa skutočnou strážkyňou. Prajeme ti šťastnú cestu a Panna Mária, Matka všetkých skautov, nech ťa vždy sprevádza.
Oddiel sa môže rozlúčiť s bývalou členkou Oddielu podľa zvyku (pesničkou, pokrikom, darčekom na rozlúčku....). Vodkyňa môže všetkých objať a všetkým podať ruku. Nakoniec podá ruku vedúcej Oddielu a pozdraví sa skautským pozdravom.
Potom sa postaví pred vedúcu Ohniska. Ak nová strážkyňa nebola v Oddiele, začína ceremónia od tejto chvíle.
Vedúca Ohniska: N (meno vodkyne), Ohnisko O (názov ohniska) sa teší, že ťa môže prijať medzi seba.
Vodkyňa: Ďakujem, N (meno vedúcej Ohniska). Spolu s vami všetkými sa chcem vydať na cestu a učiť sa vždy lepšie slúžiť blížnym.
Vedúca Ohniska: Prijmi šatku strážkyň, ktorej farba nech ti pripomína pokoru a teplo ohňa. Cesta, ktorá sa pred tebou otvára, je cestou priateľstva a radosti. Je to zároveň cesta služby a darovania seba samej, ktorá od teba bude vyžadovať osobné a vedomé zaangažovanie sa. Buď si istá, že pôjdeme stále s tebou. Ak si naozaj myslíš, že chceš byť dievčaťom, ktoré nežije priemerným životom, ale chce byť vždy pripravenou prijať nové výzvy, tak teda vitaj v Ohnisku (názov Ohniska).
Odovzdá jej zápisník s modlitbou strážkyne, tmavočervenú šatku a nášivku jednoduchej strážkyne. Duchovný asistent požehná nové strážkyne. Ceremónia sa zakončí piesňou.

úryvok z Ceremoniálu Federácie európskeho skautingu

strazkyne

Je to posledné obdobie formácie pre ženy nad 17 rokov podľa skautskej metodológie.

Prostredie, v ktorom sa strážkyňa formuje má svoj špecifický názov a je ním Ohnisko. Je miestom stretávania a púte dievčat s rovnakými ideálmi. Strážkyňa je dievčaťom pozorným, bdelým a vždy pripraveným počúvať. Snaží sa byť pozornou k ostatným, slúžiť a byť prítomnou všade tam, kde je to potrebné. Počas rokov v Ohnisku sa strážkyňa učí byť vnímavou vo svojom živote, schopnou objaviť cestu, ktorú pre ňu Boh pripravil, aby išla cestou osobného rastu, v duchu jednoduchosti a podstaty. Komunita, Cesta a Služba sú tri piliere strážkyň. Žiť v Komunite, ísť a získať skúsenosti na Ceste a vybrať si Službu.