Skauti (12 – 16 rokov)

Motto: ”Vždy pripravený!”

Skautský sľub

Význam skautského sľubu

Zložiť skautský sľub znamená prijať skautské ideály za svoje, a to verejne, pred všetkými. Práve preto je sľub „vstupenkou“ do skautingu. Základným pravidlom hry zvanej „skauting“ je skautský zákon, a preto nemôže byť skautom niekto, kto spoločné pravidla hry neprijíma. Podstatou skautského sľubu je teda osobné a dobrovoľné rozhodnutie mladého skauta: „Chcem byť dobrým človekom, chcem byť dobrým kresťanom!“. Chlapec v dvanástich rokoch samozrejme nechápe význam skautského sľubu v jeho plnej hĺbke. Avšak podstatné je, že sa chce stať skautom a zložiť sľub. Neskoršie postupne dozrieva a stále lepšie chápe a prežíva, čo je to skauting.
Tento postup vychádza zo základných princípov skautskej metódy: učíme sa praxou. To platí nielen pre skautské techniky, ale predovšetkým pre to zásadné: čo znamená byť skautom a ako žiť podľa skautského zákona. Pri rozhodovaní, či je novic už pripravený zložiť sľub, je najdôležitejším kritériom jeho vlastná vôľa; on sám musí chcieť. Vedúci musí na jednej strane sľub vysvetliť ako dôležitú etapu v živote skauta, na strane druhej nesmie podať tak, aby sa skaut vystrašil a myslel si, že sľub je nezvládnuteľným záväzkom. Vhodná doba je 3-6 mesiacov od vstupu do družiny. Táto doba sa nesmie príliš preťahovať, aby osobný rozvoj skauta nestrácal dynamiku hneď od začiatku. Skaut sa skrátka musí vedieť rozhodnúť.

Príprava

Bezprostredná príprava na sľub sa skladá z týchto prvkov:
Rozhovory s radcom
Radca hovorí s novicom o skautskom sľube, vysvetľuje mu jeho význam a priebeh obradu. Novic si môže na túto tému pohovoriť i s vedúcim oddielu a duchovným asistentom.
Rada Cti
Keď chce novic zložiť sľub, je pozvaný na Radu cti. Ide o to, aby nováčik pred Radou cti vlastnými slovami povedal, že chce zložiť skautský sľub a prečo. Dôležitá je slávnostná atmosféra Rady cti: novic musí cítiť, že sa jedná o vážne rozhodnutie. Potom novic odíde a Rada cti rozhoduje, či novica pripustí k sľubu. Potom je novic zavolaný späť a oznámi sa mu rozhodnutie Čestného súdu, alebo mu ho oznámi neskôr radca, poprípade vedúci.
Bdenie
Bdenie pred skautským sľubom slúži k hlbšiemu zamysleniu nad skautským sľubom – ako sľubujúceho skauta, tak i všetkých ostatných. Malo by byť pripravené podľa potrieb novica. Doporučenou formou je adorácia nad Najsvätejšou Sviatosťou; možné sú ale aj iné spôsoby (napr. zamyslenie pri ohni).
Príprava ceremónie
Skautský sľub je veľmi vážnym okamžikom v živote nového skauta, a teda aj celého Oddielu. Obrad sľubu by mal mať osobný rozmer. Sľubujúci skaut musí pocítiť, že to je jeho chvíľa a že ju s ním prežíva celý Oddiel. Z toho dôvodu je vhodné, aby v jeden deň skladal sľub iba jeden skaut. Avšak dôležitejšie je, aby novici neskladali sľub príliš neskoro po vstupe do družiny.
Obradu skautského sľubu je nutné venovať dostatok času, zodpovedajúcemu jeho významu. Nie je dobré ho odbaviť v rýchlosti, napríklad v zhone na konci výpravy. Veľmi vhodné je spojiť skautské sľuby s púťou alebo ho uskutočniť v strede výpravy.
Pred obradom by sa oddiel pokiaľ možno mal zúčastniť svätej omši. Pri nej kňaz posvätí sľubovú nášivku, odznak na barete a šatku Zboru.

Obrad skautského sľubu

Obrad sa koná pri slávnostnom nástupe oddielu. Novic prichádza v uniforme, ale bez barety. Po krátkom úvode vedúci zavolá sľubujúceho nováčika, ktorý predstúpi odprevadený svojím radcom.
Vedúci: Čo žiadaš?
Novic: Stať sa skautom Európy.
Vedúci: Prečo sa chceš stať skautom Európy?
Novic: Chcem sa naučiť lepšie slúžiť Bohu a blížnemu.
Vedúci: Aké materiálne výhody od toho očakávaš?
Novic: Žiadne.
Vedúci: Ako dlho chceš slúžiť?
Novic: Ak Boh dá, tak navždy.
Vedúci: Vieš čo je tvojou povinnosťou?
Novic: Každodenný dobrý skutok a modlitba.
Vedúci: Poznáš zákony skautov?
Novic: Áno poznám.
Vedúci: (meno), Rada cti sa ti rozhodla udeliť skautský sľub. Ešte predtým choď a požiadaj duchovného otca o požehnanie.
Ide k duchovnému otcovi a kľakne si, aby dostal požehnanie.
Vedúci: Teraz vyslov skautský sľub.
Novic zdraví pravou rukou skautským pozdravom a ľavú natiahne nad žrď štandardy FSE, ktorá sa pred ním skloní do vodorovnej polohy. Radca stojí za ním, položí mu ľavú ruku na pravé rameno a v pravej ruke drží družinovú vlajku. Všetci prítomní skauti zdravia skautským pozdravom. Novic zreteľne a nahlas hovorí:
Novic: S Božou pomocou na svoju česť sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť slúžiť Bohu, Cirkvi, vlasti a Európe, pomáhať blížnemu za každých okolností a zachovávať zákony skautov.
Vedúci oddielu nasadí skautovi baret s odznakom, šatku a dá do ruky skautovi sľubovú nášivku.
Vedúci: (meno), stal si sa jedným z nás, teraz pozdrav vedúcich a ostatných skautov skautským pozdravom.
Potom mu podá ruku. Skaut sa otočí k radcovi a podá mu ruku. Pozdraví sa s vedúcimi, potom s celým Oddielom a vráti sa ku svojej družine. Vedúci povie ešte niekoľko slov a na záver sa zaspieva sľubová pieseň. Pokiaľ sľubuje viac novicov za sebou, odpovedajú na otázky spoločne až do recitovania zákona a princípov. Ďalšia časť obradu je už pre každého zvlášť.

úryvok z Ceremoniálu Federácie európskeho skautingu

Skauti sú chlapci vo veku od 12 do 16 rokov, ktorých spája dobrodružstvo, priateľstvo a spoločenstvo s Pánom Ježišom.

Skauti fungujú v družinách, kde každá družina chce vyhrať a pracovať na sebe, tak aby mohla byť potom príkladom pre ostatné družiny. Družiny sa skladajú z 5 až 7 chlapcov, v ktorej každý ma svoju úlohu a poverenie.

V individuálnej formácii chlapec môže získať skautský sľub, II. triedu, rôzne špecializácie, I. triedu až ku hodnosti vyvoleného skauta.

Zdravá rivalita spojená so službou blížnemu je jednou zo základných charakteristík našej organizácie, ktorú chceme posúvať mladším generáciám. Skautské motto to všetko vystihuje.